ปัจจุบันทางบริษัทรับขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายเฉพาะประเภทที่ 1

วัตถุอันตรายชนิดที่ 1 เป็นวัตถุอันตรายที่ก่อให้เกิดผลกระทบน้อยกว่ากลุ่มอื่น

ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้กฎหมาย กำหนดให้ผู้ประกอบการผลิต นำเข้า ต้องแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ และจัดทำฉลาก

และสถานที่ตามที่กฎหมายกำหนด โดยแสดงเลขที่รับแจ้งบนฉลากผลิตภัณฑ์

ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าวัตถุอันตรายชนิดที่ 1

แต่ละผลิตภัณฑ์ต้องแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายนั้น

โดยยื่นแบบฟอร์มและเอกสารตามแบบ วอ./สธ 5 กรณีผลิตให้แจ้งภายใน ๑๕ วัน

นับแต่วันผลิตครั้งแรกและกรณีนำเข้าให้แจ้งก่อนนำวัตถุอันตรายออกจากด่านศุลกากร

เฉพาะการนำเข้าครั้งแรกเท่านั้น หากสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอยู่ในกรุงเทพมหานคร

สามารถแจ้งได้ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยา หากสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บ

อยู่ในเขตจังหวัดอื่น ให้แจ้งที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้นๆ

ส่วนผู้ส่งออกและผู้ครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ไม่ต้องแจ้ง

วัตถุอันตราย