โดยแบ่งการยื่นขออนุญาตออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ

1. สถานที่ผลิตอาหาร หรือสถานที่นำเข้าอาหาร

2. ผลิตภัณฑ์อาหาร

ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตทั้ง 2 ขั้นตอนแล้วจะได้รับ เลขสารบบอาหาร

ผลิตภัณฑ์อาหาร จะเป็นเลข 13 หลัก แสดงอยู่ภายในกรอบเครื่องหมาย อย.

สถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน หมายถึง

สถานที่ผลิตอาหารที่มีการใช้เครื่องจักรกำลังแรงม้าหรือกำลังแรงม้าเปรียบเทียบ

รวมไม่ถึง 5 แรงม้า และใช้คนงานรวมไม่ถึง 7 คน โดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม

สถานที่ผลิตที่เข้าข่ายโรงงาน ซึ่งหมายถึง โรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535

ที่มีการใช้เครื่องจักรมีกำลังแรงม้าและกำลังแรงม้าเปรียบเทียบรวมตั้งแต่ 5 แรงม้าขึ้นไป

หรือใช้คนงานตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป โดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม

อาหาร